سازماندهی فرانوگرایان

22 مهر 1397مطالب عمومی

فرانوگرایان متمایز از دیگر رقیبان دارای ساختار سازمانی ستادی و صفی میباشد.ساختار ستادی از نوع سازماندهی افقی و ساختار صفی از نوع سازماندهی سلسله مراتبی عمودی میباشد.

 

مقدمه:

فرانوگرایان متمایز از دیگر رقیبان دارای ساختار سازمانی ستادی و صفی میباشد.ساختار ستادی از نوع سازماندهی افقی و ساختار صفی از نوع سازماندهی سلسله مراتبی عمودی

 میباشد.

الف.ساختار ستادی

متشکل از مدیران ستادی که هریک با توجه به علاقه مندی و مهارت و تسلط،مدیریت یک یا چند سایت را بر عهده دارند.که در صورت توسعه دارای کارشناسان اختصاصی و بر زیر مجموعه نیروی انسانی مدیریت خواهند کرد و عملکرد مستقیمشان را بر عهده دارند.همچنین تا کامل شدن ساختار صفی مسئولیت پیگیری امور عملکردی دو استان را بر عهده دارند.دیگر وظایف در تفاهم نامه همواری فی مابین آمده است.

ب.ساختار صفی

ساختار صفی با تبعیت از ساختار سلسله مراتبی از سه سطح مدیریتی و دوسطح عملیاتی تشکیل شده است.سطوح مدیریتی شامل مدیران کلان مناطق،میران استانی و مدیران شهرستانی و دوسطح عملیاتی شامل مدیران گروه اختصاصی مرکز استانها و بازار یابان تشکیل شده است.

1-ب.مدیران کلان مناطق

متشکل از ده مدیرعالی در ده کلان مناطق که مسئولیت انتخاب و انتصاب مدیران استانی و مسئولیت و نظارت بر عملکرد آنان را بر عهده دارند.جهت اطلاعات بیشتر از مجموع وظایفبه تفاهم نامه همکاری فی مابین مراجعه گردد.

2-ب.مدیران استانها

متشکل از 31 مدیراستانی در ده کلان مناطق که مسئولیت انتخاب و انتصاب مدیران شهرستانی و مسئولیت و نظارت بر عملکرد آنان را بر عهده دارند.جهت اطلاعات بیشتر از مجموع وظایف به تفاهم نامه همکاری فی مابین مراجعه گردد.

3-ب.مدیران شهرستانها

متشکل از 350 مدیرشهرستانی در 31 استان که مسئولیت انتخاب و انتصاب مدیران گروهها در مرکز استانها و بازار یابان شهرستانی و مسئولیت و نظارت بر عملکرد آنان را بر عهده دارند.جهت اطلاعات بیشتر از مجموع وظایف به تفاهم نامه همکاری فی مابین مراجعه گردد.

4-ب.مدیران گروهها

متشکل از 93 مدیر در سه گروه آموزشی و پژوهشی،مدیر گروه مارکتینگ و مدیر گروه روابط عمومی و تبلیغات در 31 مرکز شهرستانهای استانها که مسئولیت انتخاب و انتصاب بازار یابان شهرستانی و مسئولیت و نظارت بر عملکرد آنان را بر عهده دارند.جهت اطلاعات بیشتر از مجموع وظایف به تفاهم نامه همکاری فی مابین مراجعه گردد.

5-ب.بازار یابان

متشکل از بازار یابان یک یا چند سایت به تشخیص و مصلحت مدیر شهرستانی و با مشاوره با مدیر استانی در 350 شهرستان بر اساس تقسیمات کشوری می باشند که مسئولیت بازار یابی چهره به چهره و استفاده از هر نوع رسانه بخصوص پیام رسان یاما را بر عهده دارند. جهت اطلاعات بیشتر از مجموع وظایف به تفاهم نامه همکاری فی مابین مراجعه گردد.

 

اشتراک گذاری